pl
en ua de
TT
Strona główna
TTZmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Zmiana języka (PL)
Zamknij

PowrótREGULAMIN Portalu OPS (Open Payment System)

REGULAMIN PORTALU OPS (Open Payment System)


§ 1. Zakres 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu OPS zamieszczonego w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.opspoznan.pl umożliwiającego weryfikację historii wszystkich nabytych przez Pasażera Biletów w Systemie OPS w Poznaniu oraz złożenie reklamacji i wnioskowanie o fakturę za zakup Biletu. 
2.   Na podstawie niniejszego Regulaminu, Pasażer zawiera umowę z Operatorem na świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach Portalu OPS.
3.   Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.opspoznan.pl.

 

§ 2. Definicje 

1.   Serwis – Strona WWW znajdująca się pod adresem www.opspoznan.pl, zawierająca moduły funkcjonalne:

a.    Moduł informacyjny, 
b.    Portal OPS – portal umożliwiający: 

i.    sprawdzenie historii Biletów nabytych przy użyciu Kart Płatniczych w Systemie OPS Poznań,
ii.    spłatę zadłużenia dla Karty Płatniczej lub Blika zbliżeniowego , która znalazła się na liście kart zastrzeżonych,
iii.    sprawdzenie numeru Token przypisanego do Karty Płatniczej,
iv.    złożenie reklamacji do wybranej transakcji zrealizowanej w Terminalu Biletowym,
v.    sprawdzenie statusu reklamacji do wybranej transakcji zrealizowanej w Terminalu Biletowym,
vi.    złożenie wniosku o wystawienie faktury VAT,
vii.    inne funkcjonalności opisane w Regulaminie. 

2.  System Open Payment (System OPS Poznań) – system dystrybucji Biletów umożliwiający Pasażerom nabywanie biletów jednorazowych czasowych i krótkookresowych przy pomocy Terminali Biletowych.
3.  Terminal Biletowy – certyfikowane urządzenie płatnicze Systemu OPS instalowane w pojazdach komunikacji miejskiej, umożliwiające Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety przy wykorzystaniu Kart Płatniczych oraz umożliwiające dzanie historii Biletów nabytych przy użyciu Kart Płatniczych.
4.  Operator – operator Serwisu, spółka Mennica Polska S.A., adres: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937, podmiot realizujący sprzedaż Biletów w ramach Systemu OPS, na podstawie umowy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zawartej z ZTM.
5. Zarząd  Transportu Miejskiego (ZTM) –  jednostka organizacyjna Miasta Poznania, wykonująca w imieniu Miasta Poznania zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Poznania oraz gmin objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
6. Użytkownik/Pasażer – osoba zarejestrowana w Portalu OPS (posiadająca login i hasło do Portalu OPS), korzystająca z niego w zakresie dostępnych w nim funkcji lub osoba niezarejestrowana, korzystająca z funkcji Portalu OPS   bez zakładania Konta Pasażera, a jedynie za pomocą wywołania funkcji tokenizującej Kartę Płatniczą. 
7. Konto Pasażera – indywidualne konto Użytkownika zarejestrowanego w Portalu OPS. 
8. Bilet  – jednorazowy czasowy lub krótkookresowy bilet miejskiej komunikacji zbiorowej reprezentowany przez zapis elektroniczny w Systemie OPS, zgodnie z obowiązującą Taryfą, stanowiący potwierdzenie uprawnienia do korzystania z przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM.
9. Taryfa – rodzaje i ceny biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM podlegające sprzedaży przez Operatora w Systemie OPS, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta Poznania Uchwała nr LI/946/VIII/2021 z dnia 2021-09-07 - bip.poznan.pl.  
10. Karta Płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz Mastercard PayPass™, umożliwiający Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety i ich kontrolę w Terminalu Biletowym bez podawania numeru PIN. Za Kartę Płatniczą uważa się również urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe, zegarki) wykorzystywane w charakterze Kart Płatniczych poprzez płatności zbliżeniowe w standardzie komunikacji NFC lub NFC i HCE, w przypadku dostępności usługi HCE w bankach.
11. BLIK zbliżeniowy – mobilny standard płatności dostępny w wybranych mobilnych aplikacjach bankowych, dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wyposażonych w moduł NFC. Dzięki niemu możliwe jest realizowanie płatności smartfonem bez podawania kodu oraz posiadania karty płatniczej. 
12. NFC – ang. Near Field Communication – radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a Terminalem biletowym oraz terminalami kontrolerskimi.
13. HCE – ang. Host Card Emulation – standard płatności wykorzystujący radiowy standard komunikacji NFC, niewymagający od użytkownika posiadania specjalnych kart SIM-NFC w telefonie.
14. Token – identyfikator generowany dla Zbliżeniowej Karty Płatniczej oraz dla Blika zbliżeniowego w Systemie OPS. Token jest jednostronnie wygenerowanym i zaszyfrowanym kryptogramem powstającym w procesie nabycia Biletu przy pomocy Terminala Biletowego. Token generowany jest odrębnie dla fizycznej karty płatniczej oraz dla tej samej karty używanej na urządzeniu mobilnym, obsługującym funkcję NFC lub NFC i HCE z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi. Każdorazowa czynność podpięcia Karty Płatniczej do urządzenia mobilnego powoduje generowanie nowego numeru Token.
15. POK – Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym ZTM zapewnia możliwość przyjmowania reklamacji związanych z Biletami zakupionymi w Systemie OPS, informowania klientów o zasadach korzystania z Terminali Biletowych oraz wystawiania dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT na rzecz Pasażerów. Aktualna lista lokalizacji POK dostępna jest na stronie internetowej ZTM pod adresem: http://www.ztm.poznan.pl. 
16. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu OPS.  

 § 3. Ogólne warunki korzystania z Portalu OPS

1. W celu korzystania z Portalu OPS w ramach jego funkcjonalności, niezbędne jest posiadanie: 

a.    komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego mającego dostęp do Internetu, 
b.    jednej z następujących przeglądarek internetowych w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari - z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługą Javascript,
c.    dostępu do poczty elektronicznej (tylko w przypadku rejestracji Konta Pasażera).

2. Użytkownik korzysta z Portalu OPS w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic. 
3. Portal OPS umożliwia Użytkownikowi, w opisanym poniżej zakresie, korzystanie z następujących rodzajów usług (zwanych dalej „Usługami”): 

a.    przypisanie posiadanych przez pasażera Kart Płatniczych do Konta Pasażera, 
b.    uzyskanie dostępu do historii Biletów zakupionych przy użyciu Kart Płatniczych w systemie OPS Poznań z okresu co najmniej 6 ostatnich miesięcy, 
c.    spłata zadłużenia w Systemie OPS Poznań, o ile zadłużenie występuje, jak również, o ile regulacje organizacji płatniczych zezwalają w danym przypadku na obsługę procesu spłaty zadłużenia w Serwisie,
d.    pozyskanie numeru Token przypisanego do Karty Płatniczej lub Blika Zbliżeniowego,
e.    złożenie reklamacji do wybranej transakcji zrealizowanej w Terminalu Biletowym,
f.    sprawdzenie statusu złożonej reklamacji do wybranej transakcji zrealizowanej w Terminalu Biletowym,
g.    złożenie dyspozycji wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Biletów.

4.    Korzystanie z Usług wskazanych w  ust. 3 punkt b. – g. powyżej nie wymaga zakładania Konta Pasażera.  W takim przypadku, umowa o świadczenie Usług przez Operatora trwa jedynie w czasie, w którym Pasażer z nich korzysta.

 

§ 4. Zakładanie Konta Pasażera 

1.    Serwis umożliwia założenie tylko jednego Konta Pasażera dla pojedynczego adresu e-mail. Użytkownik, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z Serwisu powinien zarejestrować się w Serwisie wprowadzając do formularza rejestracyjnego następujące dane:  

a.    imię, nazwisko,
b.    adres e-mail, 
c.    hasło i jego powtórzenie, przy czym hasło dostępu musi spełniać założone przez Operatora wymogi złożoności, zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, do: 

a.    potwierdzenia zapoznania się z informacją o administratorze przekazanych danych osobowych,
b.    akceptacji treści Regulaminu, a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. 

3.    Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, do Użytkownika, na adres e-mail podany przez niego w formularzu wysłany zostanie link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywuje możliwość logowania się Użytkownika do Portalu OPS. W przypadku, gdy Użytkownik nie  kliknie linku aktywacyjnego w czasie 24 godzin, wniosek będzie anulowany. Po poprawnej weryfikacji adresu e-mail na stronie linku aktywacyjnego wyświetlana będzie informacja o powodzeniu procesu weryfikacji oraz link do strony z logowaniem do Konta Pasażera. 
4.    Jeżeli  formularz nie został wypełniony poprawnie, Użytkownik zostaje poinformowany w formie komunikatu,  o wszystkich błędach, które zaistniały w formularzu. 
5.    Zakończenie procesu rejestracji zgodnie z ust. 1-4 powyżej, w którym zostało utworzone Konto Pasażera, jest momentem zawarcia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy na świadczenie Usług w ramach Portalu OPS, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej: „Umowa”). Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po zawarciu Umowy. 
6.    Użytkownik, po przejściu całego procesu rejestracji i zalogowaniu się do swojego Konta Pasażera, w ramach jego ustawień, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane  wymienione w ust. 1 lit. b)-c) powyżej. 

 

§ 5. Logowanie do Konta Pasażera, podstawowe funkcje Portalu OPS

1.    Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności Portalu Pasażera po zalogowaniu się na swoim indywidualnym Koncie Pasażera utworzonym w procesie rejestracji zgodnie z § 4 powyżej. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji i hasła. 
2.    Użytkownikowi, który zapomniał hasła do Portalu Pasażera, udostępniona została funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po podaniu danych uwiarygodniających Użytkownik otrzyma na adres e-mail link aktywujący jednorazową możliwość nadania nowego hasła do konta, którego ważność wygasa po 12 godzinach. 
3.    Użytkownik ma  możliwość zmiany swojego hasła. Nowe hasło musi spełniać założone przez Operatora wymogi złożoności, zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4.    Po zalogowaniu do Konta Pasażera, Portal OPS umożliwi Pasażerowi zarejestrowanie w Portalu swojej Karty Płatniczej (Kart Płatniczych) lub Blika zbliżeniowego. Ponadto Portal umożliwi:

a.    wyświetlenie historii Biletów zakupionych w ramach systemu OPS Poznań,
b.    spłatę zadłużenia w systemie OPS Poznań, o ile zadłużenie występuje, jak również, o ile  regulacje organizacji płatniczych zezwalają dla danej transakcji na obsługę procesu spłaty zadłużenia w Serwisie,
c.    pozyskanie numeru Token dla Karty Płatniczej lub Blika zbliżeniowego,
d.    złożenie reklamacji do wybranej transakcji zrealizowanej w Terminalu Biletowym,
e.    sprawdzenie statusu reklamacji do wybranej transakcji zrealizowanej w Terminalu Biletowym,
f.    złożenie dyspozycji  wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Biletów.

5.    Poza funkcjami wymienionymi w ust. 4, Użytkownik  ma  możliwość:

a.    dostępu do danych osobowych i ich edycji,
b.    edytowania hasło dostępu, 
c.    usunięcia Konto Pasażera,
d.    usuwania zarejestrowanej Karty Płatniczej lub Blika zbliżeniowego z bieżącego profilu na Koncie Pasażera. 

 

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora 

1.    Użytkownik zobowiązany jest:

a.    korzystać z Portalu OPS do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, opisanych w Regulaminie, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Operatorowi i osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest nie podejmować jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Portalu OPS, co w szczególności obejmuje zakaz ingerowania w zawartość Portalu OPS. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, 
b.    nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie, 
c.    podać prawdziwe dane osobowe, dane dotyczące płatności Kartą płatniczą.
d.    nie wykorzystywać Portalu Pasażera w celu dokonania czynów niedozwolonych. 

2.    Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Portalu OPS są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą. 
3.    Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej. 
4.    Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w Portalu OPS, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez niezależnego operatora płatności. 
5.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia multimedialnego, za pomocą którego korzysta on z Portalu OPS, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych nie będących własnością Operatora lub nie zarządzanych przez niego. 
6.    Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Portalu OPS, nie wpływających ujemnie na warunki Umowy. Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych, jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Portalu OPS, przy czym, w miarę możliwości Operator wskazane czynności będzie wykonywać w porze nocnej – pomiędzy godz. 01:00 a godz. 04:00. Operator dołoży starań, by poinformować użytkowników o planowanych czynnościach, o których mowa powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem. 
7.    W razie powzięcia przez Operatora uzasadnionych podejrzeń, że: 

a.    Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe lub nienależące do Użytkownika dane dotyczące karty płatniczej, 
b.    Portal OPS jest wykorzystywany przez Użytkownika w celach innych niż wynikają z jego funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu, 

Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do jego Konta Pasażera, a w przypadku potwierdzenia wskazanych podejrzeń, do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

 

§ 7. Reklamacje 

1.    Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Terminalach Biletowych przy użyciu Karty Płatniczej lub Blika Zbliżeniowego mogą być składane przez Pasażerów w następującej formie:

a.    poprzez Portal OPS na stronie www.opspoznan.pl,
b.    telefonicznie w Telecentrum Operatora pod numerem telefonu: 22 583 91 02,
c.    mailowo na adres e-mail: telecentrum@mennica.com.pl,
d.    osobiście w POK ZTM.

2. Każda reklamacja powinna zawierać: 

a.    imię i nazwisko Użytkownika,
b.    numer Token Karty Płatniczej/Blika zbliżeniowego, przy użyciu którego dokonano transakcji zakupu Biletu w systemie OPS Poznań,
c.    adres e-mail Użytkownika,
d.    opis zgłoszenia/ reklamacji.

3.    Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik będący konsumentem, celem rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego drogą elektroniczną, ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii i przedsiębiorców mającymi siedzibę w Unii dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

§ 8. Usunięcie Konta Pasażera, rozwiązanie Umowy 

1.    Użytkownik, w ramach Portalu OPS, ma prawo do usunięcia w dowolnej chwili swojego Konta Pasażera. 
2.    Po  usunięciu Konta Pasażera, usunięte zostaną dane osobowe Użytkownika w zakresie zgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych. 
3.    Z chwilą usunięcia Konta Pasażera, Umowa, o której mowa w §1 ust. 2, ulega rozwiązaniu. 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych 

1.    Administratorem danych osobowych podanych w celu rejestracji w Portalu OPS lub skorzystania z Usług jest Operator - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232),
ul. Ciasna 6. W zakresie danych przetwarzanych w celu obsługi reklamacji zakupu Biletów w Terminalach Biletowych przy użyciu Karty Płatniczej lub Blika Zbliżeniowego, administratorem jest Miasto Poznań (ZTM). Wskazani administratorzy zwani są dalej pojedynczo: "administratorem  danych”.
2.    Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
3.    Administrator danych przetwarza dane Użytkowników w podanych poniżej celach:

a.    w celu dokonania rejestracji Użytkownika w Portalu OPS i wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
b.    świadczenia Użytkownikowi Usług bez jego rejestracji,
c.    przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d.    wystawienia faktury VAT.

4.    Podanie danych w zakresie w jakim Administrator przetwarza te dane w celach określonych w ust. 3 lit. a)-c) powyżej jest niezbędne w celu skorzystania z odpowiednich Usług, stanowi więc warunek ich świadczenia na rzecz Użytkownika. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem takiej umowy.
5.    Podanie danych osobowych wymienionych w ust. 2 powyżej, w zakresie umożliwiającym administratorowi danych wystawienie faktury VAT i przechowywanie tej faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej. Przetwarzanie wskazanych danych  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
6.    Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
7.    Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez administratora danych przez okres realizacji Umowy zawartej przez Użytkownika z administratorem danych zgodnie z Regulaminem, a następnie, przez okres przedawnienia się roszczeń z tej Umowy i ze wszystkich transakcji, których dotyczyły świadczone Usługi, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku Użytkowników korzystających z Usług bez rejestracji, ich dane osobowe nie są przechowywane przez Administratora danych, przy czym powyższe nie dotyczy danych z reklamacji złożonych za pośrednictwem serwisu, które – jako dotyczące transakcji nabycia Biletu, są przetwarzane odrębnie wobec danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usług.
8.    Administrator danych nie prowadzi wobec Użytkowników profilowania, ani nie są w stosunku do Użytkowników podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
9.    Użytkownik ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać administratora danych o to:

a.    w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
b.    jakie jego dane są przetwarzane,
c.    komu administratora danych ujawnia dane Użytkownika – w takim przypadku Użytkownik uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Użytkownika zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d.    jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
e.    czy w stosunku do Użytkownika podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
f.    czy administrator danych przekazuje dane Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.    Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
11.    Użytkownik ma prawo do żądania od administratora danych usunięcia jego danych osobowych z systemu administratora danych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a.    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b.    wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c.    wniósł sprzeciw -  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d.    wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingowe,
e.    dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
f.    dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
g.    dane osobowe Użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

12.    Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

a.    jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b.    jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
c.    administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d.    Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Skorzystanie przez Użytkownika z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez administratora danych wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
13.    Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
14.    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez administratora danych jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, administrator danych nie będzie przetwarzać danych Użytkownika, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania danych, nadrzędne wobec interesów, praw lub wolności Użytkownika.
15.    Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  Właściwym organem nadzorczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
16.    Użytkownik chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z administratorem danych:

a.    pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., ul. Ciasna 6; 00-232 Warszawa lub
b.    pisząc na adres e-mail: telecentrum@mennica.com.pl. 

17.    Użytkownik może skontaktować się z  inspektorem ochrony danych osobowych administratora danych osobiście lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mennica.com.pl   
18.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez administratora danych ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak m.in.:

a.    zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b.    dostęp do konta Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu  i hasła utworzonego przez Użytkownika.
c.    szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).

19.    Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez administratora danych wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.  Oprócz danych osobowych, administratora danych przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:

a.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
b.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
c.    informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
d.    ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej Usługi.

20.    Administrator danych nie pozyskuje jakichkolwiek informacji o płatnościach dokonywanych za pośrednictwem Portalu OPS. W momencie pozytywnego zakończenia płatności z tytułu sprzedaży biletu, operator płatności przekazuje do Portalu Pasażera wyłączenie informację o dokonaniu płatności. 
21.    Administrator Danych zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Administratora Danych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Informacja stanowi załącznik do Regulaminu.
22.    Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. Ponadto, każda informacja, którą Użytkownik udostępnia publicznie, będzie publicznie dostępna także dla innych osób. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania osób trzecich, którym Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien  podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu e-mail, hasła, loginu itp. innym podmiotom czy osobom, chyba że jest to konieczne do świadczenia Usług i wynika wyraźnie z Regulaminu.

 

§ 10. Zmiany Regulaminu 

1.    Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności: 

a.    zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści,
b.    wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści,
c.    wprowadzenie przez Operatora nowych funkcjonalności w ramach Portalu Pasażera lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności lub ich modyfikacji,
d.    wprowadzanie przez Operatora nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych,
e.    powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do tych stosowanych przez Operatora mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna w zakresie wynikającym z tego orzecznictwa,
f.    Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na  przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów - w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień. 

2.    Operator informuje Użytkowników poprzez publikację w Portalu OPS co najmniej o:  

a.    treści planowanej zmiany Regulaminu,
b.    dacie wejścia zmiany w życie,
c.    prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach dla Użytkownika,
d.    jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

3.    Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Operator je zaakceptował.
W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian, Użytkownik może usunąć swoje Konto Pasażera albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego jego Konto Pasażera zostanie usunięte z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1.    Kwestie dotyczące umowy przewozu, z którą związane są Bilety zostały uregulowane w Regulaminie przewozów w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu https://www.ztm.poznan.pl/pl/abc-pasazera/regulamin-przewozow. Kwestie dotyczące obsługi płatności w ramach Sklepu internetowego zostały uregulowane w regulaminie sprzedaży Fiserv S.A. (https://www.firstdata.com/pl_pl/home.html).   
2.    Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 
 
 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU PORTALU OPS (Open Payment System) 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Portalu OPS http://www.opspoznan.pl. 
Operator Portalu OPS wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora Portalu OPS znajdującym się pod adresem www.opspoznan.pl środków zabezpieczających infrastrukturę Portalu OPS (www.opspoznan.pl) przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.  
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 
•    złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, 
•    programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu, 
•    spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; 
•    wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); 
•    włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich. 
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane. 
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: 
•    włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
•    aktualizacja wszelkiego oprogramowania, 
•    nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, 
•    czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, 
•    wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, 
•    regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, 
•    szyfrowanie transmisji danych, 
•    instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 
•    używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła. 
 
Operator Portalu OPS (www.opspoznan.pl), działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Operatora Portalu OPS (www.opspoznan.pl)do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w informacji nt. cookies dostępnej w ramach Portalu OPS

 

Potwierdzenie
Czy na pewno wykonać akcję?
Zatwierdź
Zamknij
Zamknij

Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, w tym wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, a także celach analitycznych i statystycznych przez Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie(Administrator), a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.