pl
en ua de
TT
Strona główna
TTZmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu
Zmiana języka (PL)
Zamknij

PowrótREGULAMIN sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Systemie OPS (Open Payment System)

REGULAMIN sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Systemie OPS  (Open Payment System) 


Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1.    

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Biletów za pomocą Terminali Biletowych Systemu OPS oraz składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Systemu OPS.  
2.   Na podstawie niniejszego Regulaminu, Pasażer zawiera umowę kupna-sprzedaży Biletu z Operatorem  z chwilą jego nabycia przy pomocy Terminala Biletowego.
3.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.opspoznan.pl.  

 

Rozdział 2 - Definicje

§ 2

Przez określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:
1.    Zarząd  Transportu Miejskiego (ZTM) –  jednostka organizacyjna Miasta Poznania, wykonująca w imieniu Miasta Poznania zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Poznania oraz gmin objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2.    Mennica Polska (Operator) – Mennica Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6 00-232 Warszawa – podmiot realizujący sprzedaż Biletów w ramach Systemu OPS, na podstawie umowy sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zawartej z ZTM. 
3.    System Open Payment (System OPS Poznań) – system dystrybucji Biletów umożliwiający Pasażerom nabywanie biletów jednorazowych czasowych i krótkookresowych przy pomocy Terminali Biletowych.
4.    Terminal Biletowy – certyfikowane urządzenie płatnicze systemu OPS instalowane w pojazdach komunikacji miejskiej, umożliwiające Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety przy wykorzystaniu Kart Płatniczych lub Blika zbliżeniowego, oraz  sprawdzanie biletów przypisanych do Tokenów. 
5.    Pasażer – osoba zawierająca umowę przewozu z ZTM oraz dokonująca zakupu Biletu za pomocą Terminali Biletowych Systemu OPS. 
6.    Bilet  – jednorazowy czasowy lub krótkookresowy bilet miejskiej komunikacji zbiorowej reprezentowany poprzez zapis elektroniczny w Systemie OPS, zgodnie z obowiązującą Taryfą, stanowiący potwierdzenie uprawnienia do korzystania z przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM.
7.    Taryfa – rodzaje i ceny biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM podlegające sprzedaży przez Operatora w Systemie OPS, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie  wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
8.    Karta Płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz Mastercard PayPass™, umożliwiający Pasażerom wnoszenie opłat za Bilety i ich kontrolę w Terminalu Biletowym bez podawania numeru PIN. Za Kartę Płatniczą uważa się również urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe, zegarki) wykorzystywane w charakterze Kart Płatniczych poprzez płatności zbliżeniowe w standardzie komunikacji NFC lub NFC i HCE, w przypadku dostępności usługi HCE w bankach.
9.    BLIK zbliżeniowy – mobilny standard płatności dostępny w wybranych mobilnych aplikacjach bankowych, dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android wyposażonych w moduł NFC. Dzięki niemu możliwe jest realizowanie płatności smartfonem bez podawania kodu oraz posiadania karty płatniczej. 
10.    NFC – ang. Near Field Communication – radiowy standard komunikacji pozwalający na bezprzewodową wymianę danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a Terminalem biletowym oraz terminalami kontrolerskimi.
11.    HCE – ang. Host Card Emulation – standard płatności wykorzystujący radiowy standard komunikacji NFC, niewymagający od użytkownika posiadania specjalnych kart SIM-NFC w telefonie.
12.    Token – identyfikator generowany dla Karty Płatniczej oraz dla Blika Zbliżeniowego w systemie OPS. Token jest jednostronnie wygenerowanym i zaszyfrowanym kryptogramem powstającym w procesie nabycia Biletu przy pomocy Terminala Biletowego. Token generowany jest odrębnie dla fizycznej karty płatniczej oraz dla tej samej karty używanej na urządzeniu mobilnym, obsługującym funkcję NFC lub NFC i HCE z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi. Każdorazowa czynność podpięcia Karty Płatniczej do urządzenia mobilnego powoduje generowanie nowego numeru Token.
13.    Okres agregacyjny – czas, w którym System OPS rejestruje wszystkie wykonane operacje nabycia Biletów w Terminalach Biletowych, a następnie wykonuje kalkulację łącznej opłaty, którą zostanie finalnie obciążony rachunek bankowy Pasażera. Okres agregacyjny trwa nie dłużej niż dobę i stanowi okres od momentu nabycia Biletu do godz. 23.59 dnia, w którym dokonano nabycia Biletu. Okres agregacyjny może być zmieniany przez Operatora po wyrażeniu zgody przez ZTM.
14.    POK – Punkt Obsługi Klienta ZTM, w którym ZTM zapewnia możliwość przyjmowania reklamacji związanych z Biletami zakupionymi w Systemie OPS, informowania klientów o zasadach korzystania z Terminali Biletowych oraz wystawiania dokumentów sprzedaży w postaci faktur VAT na rzecz Pasażerów. Aktualna lista lokalizacji POK dostępna jest na stronie internetowej ZTM pod adresem: www.ztm.poznan.pl. 
15.    Portal OPS – portal Operatora, wchodzący w skład Systemu OPS, umożliwiający weryfikację historii wszystkich nabytych przez pasażera Biletów powiązanych z Kartą Płatniczą oraz umożliwiający złożenie reklamacji i wnioskowanie o fakturę za zakup Biletu, bez konieczności rejestrowania konta, a poprzez wywołanie usługi tokenizującej numer karty, dostępny pod adresem: www.opspoznan.pl.
16.    Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Systemie OPS (Open Payment System).
 


Rozdział 3 - Zasady nabycia Biletów przy pomocy Terminali Biletowych

§ 3.

1.    Pasażera obowiązują wszystkie regulacje prawne dotyczące pasażerów korzystających z przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej Poznania, w szczególności akty organów Miasta Poznań.
2.    Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miasto Poznań określone są w aktualnej Uchwale Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

§ 4.

1.    Terminale Biletowe umożliwiają Pasażerowi:

a.    wniesienie opłaty za dany przejazd za pomocą Karty Płatniczej lub Blika Zbliżeniowego dla jednej osoby i/lub osób towarzyszących w ramach limitu kwotowego określonego przez organizacje płatnicze dla transakcji zbliżeniowych;
b.    wyświetlenie informacji o nabytych i ważnych w danym momencie biletach jednorazowych czasowych i krótkookresowych dla Tokena – funkcja „Sprawdź ważność biletu”;
c.    sprawdzenie biletów, których ważność wygasła w ciągu ostatnich 72 godzin.

2.    Bilety nabyte w Terminalu Biletowym mają wyłącznie formę elektroniczną, bez możliwości wydruku w formie papierowej.
3.    Bilety nabyte w Terminalu Biletowym nie wymagają skasowania przez Pasażera, ważne są od momentu nabycia.
4.    W Terminalu Biletowym nie ma możliwości zakupu Biletów „na zapas” w celu skorzystania z nich w późniejszym terminie.
5.    Zasady taryfowe przy przejazdach lokalnym transportem zbiorowym zawarte w aktualnej Uchwale Rady Miasta Poznania w sprawie  wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym stosuje się odpowiednio do Biletów nabytych w Terminalu Biletowym.
6.    W przypadku wyświetlenia na ekranie Terminala Biletowego komunikatu „Transakcja nieudana -  Twoja karta straciła ważność” lub „Transakcja nieudana - błąd odczytu karty”, lub „Transakcja nieudana - poprzedni bilet nie został rozliczony”, nie dochodzi do nabycia przez Pasażera Biletu. W takiej sytuacji Pasażer zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przejazd w inny sposób, np. kasując bilet nabyty w formie papierowej lub kupując bilet w aplikacji mobilnej.
7.    W przypadku zakupu jednego Biletu Pasażer wybiera na ekranie Terminala Biletowego właściwy Bilet a następnie przykłada Kartę Płatniczą do czytnika kart oznaczonego emblematem płatności zbliżeniowych.
8.    W przypadku zakupu większej liczby Biletów, Pasażer wybiera na ekranie Terminala Biletowego przycisk „Kup więcej biletów” a następnie wybiera właściwe Bilety. Na ekranie Terminala Biletowego wyświetla się podsumowanie wyboru. Pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości wybranych Biletów: rodzaju, liczby  oraz wartości. W przypadku stwierdzenia pomyłki podczas sprawdzania przez Pasażera, należy powrócić do ekranu głównego Terminala Biletowego i ponownie przejść przez proces wyboru Biletu. Po stwierdzeniu prawidłowości wybranych Biletów, Pasażer wybiera opcję „Kupuję” a następnie przykłada Kartę Płatniczą do czytnika kart oznaczonego emblematem płatności zbliżeniowych. Po zakończeniu transakcji i odejściu od Terminala, reklamacji odnośnie wybranych Biletów nie uwzględnia się.
9.    Nabycie Biletu w Terminalu Biletowym zostaje potwierdzone komunikatem wyświetlanym na ekranie o następującej treści: „Bilet aktywny Miłej podróży!”.

 
Rozdział 4 - Wnoszenie opłaty przy użyciu Kart Płatniczych

§ 5.

1.    Terminale Biletowe umożliwiają wniesienie opłaty w Systemie OPS przy użyciu Kart Płatniczych, kart przypisanych do urządzeń mobilnych lub przy użyciu BLIKA zbliżeniowego bez podawania numeru PIN. System OPS pobiera opłatę za przejazd w modelu odroczonej autoryzacji w czasie trwania Okresu agregacyjnego. Oznacza to, że System OPS zlicza wszystkie zarejestrowane operacje zakupu Biletów w Terminalach Biletowych w ciągu trwania Okresu agregacyjnego, a następnie wykonuje kalkulację łącznej opłaty, którą finalnie zostanie obciążony rachunek bankowy Pasażera.
2.    Po sprzedaży Biletu Pasażerowi, Terminal Biletowy łączy się z systemem informatycznym zewnętrznego centrum autoryzacyjnego, w celu rozliczenia transakcji zakupu biletu/biletów. Zasady autoryzacji i rozliczania transakcji są opisane w ust. 3 poniżej.
3.    Zasady obowiązujące przy autoryzacji i rozliczaniu transakcji nabycia Biletów wynikające z uregulowań organizacji będących wystawcą Karty Płatniczej:

a.    dla Kart Płatniczych Mastercard:

i.    dyspozycja obciążenia rachunku bankowego Pasażera w kwocie odpowiadającej wartości nabywanego Biletu jest wysyłana automatycznie w momencie pierwszego w danym Okresie agregacyjnym zakupu Biletu. W przypadku negatywnej odpowiedzi z banku, Karta Płatnicza (w postaci Tokena) zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, na rachunku bankowym pojawia się informacja o blokadzie środków, o których mowa powyżej. Wszystkie kolejne zbliżenia Karty Płatniczej do Terminala Biletowego wykonane w ramach tego samego Okresu agregacyjnego, nie skutkują automatyczną blokadą środków na rachunku bankowym Pasażera;
ii.    po zakończeniu trwania Okresu agregacyjnego (po godz. 23.59), System OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego Pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wszystkich Biletów nabytych przez niego w trakcie trwania Okresu agregacyjnego. Finalne obciążenie konta Pasażera następuje po realizacji przez bank przekazanego polecenia obciążenia rachunku bankowego, przy czym obciążenie rachunku następuje w terminie do 10 dni roboczych od dnia nabycia biletów. W przypadku braku skutecznego obciążenia rachunku bankowego Pasażera, Karta Płatnicza trafia na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS;
iii.    w przypadku wpisania Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych, przez System OPS podejmowane są cykliczne próby pobrania środków za nieopłacone Bilety. Pierwsza próba następuje od pierwszej doby następującej po dniu wpisania Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi banku w wyniku podejmowanych prób, Karta Płatnicza jest automatycznie usuwana z listy kart zastrzeżonych.

b.    dla Kart Płatniczych VISA:

i.    w przypadku pierwszego zakupu Biletu w Systemie OPS przy użyciu Karty Płatniczej, do banku jest wysyłana przez System OPS dyspozycja weryfikacji karty pod względem jej ważności. W przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi banku, Karta Płatnicza (w postaci Tokena) zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, System OPS gromadzi informacje o wszystkich Biletach zakupionych w trakcie trwania Okresu agregacyjnego przy użyciu tej karty. Na rachunku bankowym Pasażera powstaje blokada środków na kwotę 0 zł. System OPS nie ponawia weryfikacji ważności Karty Płatniczej w przypadku kolejnych jej użyć;
ii.    zbliżenie karty do Terminala Biletowego nie skutkuje natychmiastowym powstaniem blokady środków na rachunku bankowym Pasażera;
iii.    po zakończeniu trwania Okresu agregacyjnego (po godz. 23.59), System OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego Pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wszystkich Biletów nabytych przez niego w trakcie trwania Okresu agregacyjnego. Finalne obciążenie konta Pasażera następuje po realizacji przez bank przekazanego polecenia obciążenia rachunku bankowego, przy czym obciążenie rachunku następuje w terminie do10 dni roboczych od dnia nabycia biletów. W przypadku braku skutecznego obciążenia rachunku bankowego Pasażera, Karta Płatnicza trafia na listę kart zastrzeżonych w Systemie OPS;
iv.    w przypadku wpisania Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych, przez System OPS podejmowane są cykliczne próby pobrania środków za nieopłacone Bilety. Pierwsza próba następuje od pierwszej doby następującej po dniu wpisania Karty Płatniczej na listę kart zastrzeżonych. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi banku w wyniku podejmowanych prób, Karta Płatnicza jest automatycznie usuwana z listy kart zastrzeżonych.

4.    Pobranie środków z konta bankowego Pasażera następuje w terminie 30 dni od dnia nabycia biletów. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.
5.    Pierwsza opłata za przejazd wniesiona przy użyciu Karty Płatniczej jest zawsze akceptowana przez System OPS, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 niniejszego Rozdziału.
6.    W przypadku negatywnej autoryzacji transakcji przez system bankowy i braku skutecznego pobrania opłaty za przejazd, Token, którą dokonano zakupu, zostaje zablokowany w Systemie OPS obsługującym Terminale Biletowe (karta zostaje wpisana na listę kart zastrzeżonych). 
7.    W celu odblokowania Tokena, Pasażer powinien dokonać spłaty zadłużenia w jeden z poniższych sposobów: 

a.    w dowolnym Terminalu Biletowym;
b.    w Portalu OPS;
c.    osobiście w jednym z POK przy użyciu Karty Płatniczej, oraz uregulować należność wynikającą z opłaty za przejazd z powodu braku obciążenia rachunku bankowego,  o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. ii lub pkt 2 lit. iii.

8.    W przypadku dokonania zakupów przez pasażera Biletów przy użyciu więcej niż jednej Karty Płatniczej, agregacja transakcji następuje niezależnie dla każdej z tych kart.


Rozdział 5 - Zasady wystawiania faktur

§ 6.

 

1.    Fakturę VAT za zakupione Bilety przy użyciu fizycznej Karty Płatniczej, Pasażer może uzyskać poprzez Portal OPS lub w jednym z POK, przy czym:

a.    dla użytkowników będących osobami fizycznymi, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia złożenia przez nich wniosku i mogą dotyczyć one sprzedaży do trzech miesięcy wstecz względem miesiąca, w którym został złożony wniosek;
b.    dla użytkowników będących przedsiębiorcami, faktury VAT wystawia się w terminie do 15 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym dokonana była sprzedaż.

2.    W przypadku gdy zakupiony w Terminalu Biletowym Bilet opłacony był  przy użyciu emulacji karty płatniczej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym lub przy użyciu BLIKA zbliżeniowego, fakturę VAT Pasażer może uzyskać tylko i wyłącznie podczas osobistej wizyty w jednym z POK, celem dokonania odczytu Tokena. 

 

Rozdział 6 - Zasady reklamacji

§ 7.

 

1.    Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Terminalach Biletowych przy użyciu Karty Płatniczej mogą być składane przez Pasażerów w następującej formie:

a.    poprzez Portal OPS
b.    telefonicznie w Telecentrum Operatora pod numerem telefonu: 22 583 91 02
c.    mailowo na adres e-mail: telecentrum@mennica.com.pl
d.    osobiście w POK 

2.    Reklamacje dotyczące zakupu Biletów w Terminalu Biletowym przy użyciu urządzenia mobilnego obsługującego funkcję NFC lub NFC i HCE z włączonymi płatnościami zbliżeniowymi wymagają osobistego stawiennictwa w jednym z POK celem dokonania odczytu Tokena.
Aby reklamacja była kompletna, niezbędne jest wygenerowanie numeru Token. Ze względów bezpieczeństwa System OPS nie przechowuje numerów Kart Płatniczych, w związku z czym reklamacje nie zawierające numeru Token są niekompletne i niemożliwe do rozpatrzenia.
W Portalu OPS w zakładce „Historia zakupionych biletów” możliwe jest samodzielne wygenerowanie skróconego numeru Token dla fizycznej Karty Płatniczej, niezbędnego do realizacji procesu reklamacyjnego. 
3.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Operatora pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Pasażera pocztą tradycyjną. Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji.
4.    Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji ewentualnego zwrotu dokonuje Operator na rachunek bankowy Pasażera zgodnie ze złożonym przez niego oświadczeniem w terminie do 30 dni od rozpatrzenia reklamacji.
5.    Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od wyniku rozpatrzonej reklamacji w terminie 7 dni od powzięcia informacji o sposobie załatwienia sprawy. Odwołanie można złożyć pocztą elektroniczną na adres: telecentrum@mennica.com.pl lub pocztą tradycyjną, bądź złożyć osobiście. W przypadku złożenia odwołania reklamacja jest rozpatrywana przez Operatora. W przypadku złożenia odwołania w jednym z POK, przekazywane jest ono do Operatora celem rozpatrzenia.
6.    Odpowiedź na odwołanie od wyniku rozpatrzonej reklamacji jest udzielana pisemnie pocztą elektroniczną lub na wniosek Pasażera pocztą tradycyjną. Odpowiedź jest udzielana w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu odwołania. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.
7.    Bilety zakupione w Terminalu Biletowym nie podlegają anulowaniu ani zwrotom. W wyjątkowych sytuacjach ZTM  może podjąć inną decyzję.
8.    W przypadku zgubienia/kradzieży Karty Płatniczej, do której przypisany był ważny Bilet nie jest możliwe przepisanie takiego Biletu na inną Kartę Płatniczą.
 


Rozdział 7 - Zasady kontroli Biletów przypisanych do Kart Płatniczych

§ 8.

1.    Kontrola Biletów zakupionych w Terminalach Biletowych Systemu OPS prowadzona jest przez kontrolerów ZTM na podstawie aktualnego Regulaminu Przewozów i na zasadach określonych w aktualnym Regulaminie kontroli biletów dostępnym na stronie internetowej ZTM pod adresem: www.ztm.poznan.pl, posługujących się właściwym identyfikatorem oraz wyposażonym w terminale kontrolerskie. 
2.    Pasażer podczas kontroli zobowiązany jest przyłożyć Kartę Płatniczą lub urządzenie mobilne, za pomocą którego uiszczona została opłata za przejazd, do terminala kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie Tokenu i weryfikacji posiadania ważnego Biletu na dany przejazd.
3.    Na żądanie kontrolera pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości jako posiadacza karty płatniczej. 
4.    W przypadku posiadania uprawnienia do ulgi w opłatach za przejazd, pasażer zobowiązany jest do okazania podczas kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdów ulgowych.  
 

 

Rozdział 8 - Skargi i wnioski

§ 9.

1.    Operator obowiązany jest do przyjmowania skarg i wniosków dotyczących obsługi i funkcjonowania Systemu OPS, w tym Terminali Biletowych.
2.    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pocztą elektroniczną na adres: telecentrum@mennica.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres jednego z POK, bądź osobiście.
3.    Operator jest obowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o miejscu i godzinach przyjmowania skarg i wniosków.
4.    Skargi i wnioski Operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

 

Rozdział 9 - Postanowienia końcowe

§ 10.

1.    Wszystkie informacje na temat Systemu OPS, funkcjonowania terminali biletowych oraz niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Operatora pod adresem: www.opspoznan.pl. 
2.    W przypadku zmiany Taryfy, w szczególności wprowadzenia nowych rodzajów Biletów lub zmiany cen dotychczasowych Biletów, Miasto Poznań informuje Operatora oraz Pasażerów o tym fakcie.
3.    Operator aktualizuje Bilety i ceny z chwilą ich wejścia w życie na podstawie przepisów prawa miejscowego.
4.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży Biletów przy pomocy Terminali Biletowych jest Sąd właściwy miejscowo dla pozwanego.
5.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa przewozowego i kodeksu cywilnego.

 

Potwierdzenie
Czy na pewno wykonać akcję?
Zatwierdź
Zamknij
Zamknij

Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, w tym wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, a także celach analitycznych i statystycznych przez Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie(Administrator), a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.